Runrig - Na h-Uain a's t-Earrach

[Verse 1]
’S iomadh latha a rinn sinn suidhe
Rinn sinn suidhe ’s ghabh sinn smuaint
Dè math bhith suidhe fàs nas aosd’
’S làithean earraich a’ falbh bhuainn

[Verse 2]
Chuir sinn ar cànan nar cridhe
Fhuair sinn òran ’s rinn sinn seinn
Thoir dhuinn làmh còmhnaidh ’s seinnibh còmh rinn
’S le chèile togaidh sinne fonn

[Chorus]
Òg, tha sinn òg
Òg nar cridhe
Beatha nar coinneamh
Coinneal nar làimh
’S ann againn tha neart
Is ann againn tha ’n cothrom
Nar cridhe gu bràth
Tha sinn òg
Tha sinn òg

[Verse 3]
Tha sibh mar na h-uain as t-earrach
Siubhal ’s a leum, tapaidh, saor
Ach an fhaca sibh na caoraich aosd’
Nì aon dhuibh gluasad ’s leanaidh ’n cor
[Verse 4]
Nuair bhios na bliadhnaichean dol bhuaibh
Lathan doirbh lathan dorch’
Cùm do choinneil an àrd is laiste
’S coisich an saoghal le cridhe òg

[Chorus]
Òg, tha sinn òg
Òg nar cridhe
Beatha nar coinneamh
Coinneal nar làimh
’S ann againn tha neart
Is ann againn tha ’n cothrom
Nar cridhe gu bràth
Tha sinn òg
Tha sinn òg

Òg, tha sinn òg
Òg nar cridhe
Beatha nar coinneamh
Coinneal nar làimh
’S ann againn tha neart
Is ann againn tha ’n cothrom
Nar cridhe gu bràth
Tha sinn òg
Tha sinn òg

Comments

  • ×