Runrig - Sunndach

[Verse 1]
Bho m' uinneag tràth
Beinn Tianabhaig ag èirigh suas
A’ ghrian air a' chùl
A' cur òr air a’ bhàgh
Madainn blàth
Dealbh beò
'S tha a' Chuilthionn gun cheò
'S chan eil sgòth air m' aire

[Verse 2]
Mi coiseachd mach tràth
Na bàtaichean sa Chamas Bhàn
Ceò teas anns an fhraoich
Air an eilean uaine
Tha a' ghrian a' sìneadh sìos
Air sràidean Phort Rìgh
'S ged tha mi cho sunndach
B’ fhearr gun robh mi fuireach

[Instrumental]

Comments

  • ×